Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Email:
De verzonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of rechtspersoon aan wie deze is geadresseerd en kan vertrouwelijk en/of privacy gevoelige informatie bevatten. Voor elke waarneming, verspreiding, doorzending op enige manier of ander gebruik van -of elke gedraging gebaseerd op- de informatie, door personen of rechtspersonen anders dan de als geadresseerde bedoelde partij, geldt, dat dit is verboden. Als u deze informatie per abuis ontvangt, neemt u dan alstublieft contact op met de verzender ervan en vernietig de informatie van enige computer die tot u ter beschikking staat.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, dissemination, retransmission or other use of, or taking of any action in reliance upon this information, by persons or entities other than the intended recipient, is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer in your control.

 

 

Disclaimer Website:

Holland Vastgoed Groep B.V. privacy doel:
Door het verstrekken van identiteitsgegevens, staat een bezoeker van de Holland Vastgoed Groep site het toe dat dergelijke gegevens worden gebruikt zoals aangegeven in deze privacy-verklaring. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u die ons stellen. Holland Vastgoed Groep verzamelt alleen identificeerbare gegevens die specifiek en vrijwillig zijn vertrekt door een bezoeker aan onze website. Een bezoeker van onze website kan er voor kiezen informatie op te vragen of op een functie te solliciteren. Ons beleid is er niet op gericht deze informatie met derden te delen, tenzij daartoe verplicht krachtens de wet.
Wij onderkennen dat uw informatie waardevol is en we nemen alle redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen. Wij gebruiken kleine ‘text files’ genaamd ‘cookies’ om het gebruikersgemak van de website te verbeteren. Het gebruik van ‘cookies’ is tegenwoordig een standaard procedure voor veel websites, maar als u niettemin bezwaren tegen het gebruik van ‘cookies’ heeft, dan bieden de meeste ‘web browsers’ aan de gebruikers ervan een ‘opt-out’ mogelijkheid aan om geen ‘cookies’ te ontvangen. Hiermee menen wij te voldoen aan hetgeen krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogelijk c.q. geboden is. Voor alle duidelijkheid: onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een “ge├»dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

 

Holland Vastgoed Groep B.V. privacy mission:
By submitting identifying data, a visitor to our website is agreeing to Holland Vastgoed Groep use of such data as described in this privacy statement. Should you have questions however, feel free to send these to us. Generally, Holland Vastgoed Groep only collects identifiable information that is specifically and voluntarily provided by a visitor to our site. A visitor to our site may choose to provide this information to register for obtaining information or apply for a job. When a visitor provides this type of identifiable information to us, we use it solely for the purposes for which it was provided. Our policy is not to share personally identifiable information with third parties, unless required by law.
We recognise that your information is valuable and we take all reasonable measures to protect your information. We use small text files called cookies to improve the overall site experience. The use of cookies these days is a standard operating procedure for most websites, however if you are uncomfortable with the use of cookies, most browsers now permit users to opt-out of receiving them. Herewith we assume to comply to what is possible or required by the Dutch Data Protection Act (“Wet bescherming persoonsgegevens – Wbp”). To be clear: personal information is defined as information enabling one to derive it as an ‘identified or identifiable natural person’.

 

3_16